Pojištění

O jaký druh pojištění se jedná? Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu finanční ztráty způsobené náhodným poškozením nebo odcizením věci, která by pojištěné fyzické nebo právnické osobě vznikla v době trvání pojištění. 

V případě poškození nebo totální škody zaplatíte spoluúčast 30% z pořizovací ceny kamery. 

Co je předmětem pojištění?  

Pojištění náhodného poškození a odcizení Předmětem pojištění je věc zakoupená od pojistníka, pro kterou je nabízeno pojištění náhodného poškození a odcizení. Předmětem pojištění může být věc užívaná pro soukromé účely nebo k profesionálnímu vykonávání činnosti. Předmětem pojištění však nemůže být věc poškozená již při koupi nebo věc určená k přeprodeji. Limitem pojistného plnění je časová cena věci, což je cena věci v době vzniku pojistné události. Určí se tak, že se od kupní ceny věci odečtou 2 % z kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení věci. U pojištění náhodného poškození může být limit pojistného plnění v některých případech vyčerpán v každém roce pojištění až dvakrát. 

Pojištění náhodného poškození se vztahuje na finanční ztrátu na pojištěné věci způsobenou: 

mechanickým, elektrickým nebo elektronickým omezením nebo ztrátou funkčnosti věci náhlým a nahodilým působením vnějších sil na věc, které nastane v době trvání pojištění. 

Pojištění odcizení se vztahuje na finanční ztrátu způsobenou: 

krádeží věci, kterou má pojištěný přímo u sebe (včetně krádeže prosté, tj. bez překonání překážek), 

loupeží věci, 

krádeží věci při vloupání do bytu/objektu určeného ke stálému bydlení, chaty či chalupy, 

které nastanou v době trvání pojištění. 

Pojistné plnění je v případě náhodného poškození poskytováno formou opravy věci, poskytnutí náhradní věci nebo vyplacení pojistného plnění v penězích, v případě odcizení věci pak poskytnutí náhradní věci nebo vyplacení pojistného plnění v penězích, a to podle podmínek uvedených ve Smluvních podmínkách pro pojištění.

- pojištění náhodného poškození a odcizení.

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění náhodného poškození se nevztahuje zejména na: 

 opravy věci kryté zákonnou zárukou anebo zárukou poskytovanou výrobcem/prodejcem

 výrobní vadu zboží 

běžné opotřebení, zanedbání údržby anebo postupným působením koroze, vlhkosti, tepla nebo chladu 

spotřební materiál (baterie, náplně, žárovky, kabely apod.) či 

poškození příslušenství věci jako např. nabíječka baterií, sluchátka apod. 

poškození věci, které nemá vliv na funkčnost a použitelnost zboží (např. poškrábání, obarvení apod.) 

poškození věci, ke kterému došlo užíváním věci v rozporu s návodem výrobce poškození věci běžnou údržbou, čištěním, chybným nastavením poškození věci v důsledku manipulace s ohněm, úderem blesku, zemětřesením, vichřicí, explozí nebo záplavou/povodní 

ztrátu věci nebo její části 

Pojistitel má právo snížit nebo i zcela odmítnout pojistné plnění pokud k finanční ztrátě došlo: 

úmyslným jednáním pojištěného nebo třetí osoby, které vedlo k poškození věci 

jednáním pojištěného nebo třetí osoby ve formě vědomé nedbalosti, které vedlo k poškození věci

poškozením věci zaviněným dítětem nebo domácím zvířetem v případě, kdy si pojištěný nepočínal tak, aby zabránil škodě či omezil pravděpodobnost vzniku škody na věci 

Pojištění odcizení se nevztahuje zejména na: 

odcizení, které nebylo šetřeno policií státu, v němž ke krádeži došlo 

příslušenství věci vyjma objektivů 

odcizení v důsledku úmyslného nebo vědomě nedbalostního/ neopatrného jednání pojištěného, např. ponechání věci na nechráněném volně přístupném místě 

odcizení v souvislosti se sníženým vnímáním pojištěného v důsledku spánku, požití alkoholu či jiné omamné látky apod. 

prostou krádež věci, pokud ji pojištěný neměl v době prosté krádeže u sebe/na sobě 

krádež věci z automobilu bez ohledu na to, zda byl uzamčen

či nikoliv ztrátu nebo zapomenutí